Luật sư soạn thảo hợp đồng

Signing a Contract --- Image by © Kathy Collins/Corbis
Signing a Contract — Image by © Kathy Collins/Corbis

Hợp đồng là văn bản rất quan trọng trong các giao kết dân sự, thương mại giữa các bên, nó ghi nhận sự thỏa thuận và là cơ sở cơ bản nhất để giải quyết các tranh chấp nếu có phát sinh sau này. Vì vậy một bản hợp đồng chặt chẻ về nội dung, phù hợp về hình thức là điều quan trọng nhất của các doanh nghiệp trong các giao kết. Nhận biết được điều này công ty Luật Nguyễn Trần và Cộng sự đưa ra dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo, hiệu chỉnh và thẩm định các loại hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư. Với đội ngũ luật sư có nhiều kinh nghiệm, Nguyễn Trần và Cộng sự sẽ đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu của quý khách trong việc tư vấn, soạn thảo hợp đồng.

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng của chúng tôi gồm:

– Chuẩn bị các cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề liên quan;

– Nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;

– Cử Luật sư tham gia vào ban đàm phán hợp đồng;

– Đưa ra các ý kiến pháp lý để bên thuê Tư vấn đánh giá, quyết định trong việc đàm phán các nội dung hợp đồng;

– Thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra;

– Soạn thảo các điều khoản hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khỏan quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của bên thuê tư vấn;

– Soạn thảo hợp đồng và hiệu chỉnh các điều khoản liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;

– Tư vấn và soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khoản thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán…

Các loại hợp đồng Nguyễn Trần và Cộng sự soạn thảo phổ biến như:

– Hợp đồng kinh tế,

– Hợp đồng thương mại,

– Hợp đồng đầu tư,

– Hợp đồng dân sự,

– Hợp đồng lao động,

– Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh,

– Hợp đồng hợp đồng liên doanh,

– Hợp đồng hợp đồng mua bán hàng hóa,

– Hợp đồng hợp đồng bảo đảm bí mật

– Hợp đồng li-xăng;

– Hợp đồng mua bán.

Dịch vụ liên quan