Giấy phép mạng xã hội

mxh1. Tư vấn xin Giấy phép mạng xã hội

– Tư vấn những quy định của pháp luật về việc cấp Giấy phép mạng xã hội cho khách hàng;

– Tư vấn các thủ tục xin Giấy phép mạng xã hội trực tuyến;

– Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin Giấy phép mạng xã hội trực tuyến;

– Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

2. Kiểm tra tính pháp lý của các yêu cầu của khách hàng

– Trên cơ sở các yêu cầu của khách hàng chúng tôi sẽ kiểm tra tính pháp lý của các yêu cầu đó;

– Đại diện khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

3. Hoàn tất các thủ tục xin Giấy phép mạng xã hội trực tuyến

– Soạn hồ sơ xin Giấy phép mạng xã hội trực tuyến;

– Đại diện nộp hồ sơ xin Giấy phép mạng xã hội trực tuyến;

– Đại diện theo dõi hồ sơ;

– Đại diện nhận Giấy phép mạng xã hội trực tuyến.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾN

Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến là dịch vụ cung cấp cho cộng đồng rộng rãi người sử dụng khả năng tương tác, chia sẻ, lưu trữ và trao đổi thông tin với nhau trên môi trường Internet, bao gồm dịch vụ tạo blog, diễn đàn (forum), trò chuyện trực tuyến (chat) và các hình thức tương tự khác.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

– Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29/6/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.

– Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet

II. ĐIỀU KIỆN XIN GIẤY PHÉP MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾN

1. Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

2. Có đủ phương tiện kỹ thuật, nhân sự,chương trình quản lý phù hợp với quy mô hoạt động bảo đảm cho việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến không vi phạm các quy định tại Nghị định số 97, Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định tại Thông tư 14/2010;

3. Có ngành nghề kinh doanh hoặc có chức năng, nhiệm vụ phù hợp;

4. Có tên miền hợp lệ;

5. Cam kết của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp hoàn toàn bảo đảm cho việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến không vi phạm các quy định tại Nghị định số 97, Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định tại Thông tư 14/2010.

III. HỒ SƠ XIN CẤP MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾN

1. Đơn đề nghị đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến, có nội dung cam kết tuân thủ các quy định của Nghị địnhsố 97, Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định tại Thông tư 14/2010 (Mẫusố 02).

2. Bản sao có công chứng Quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư có ngành nghề kinh doanh phù hợp (đối với doanh nghiệp).

3. Quy chế cung cấp, trao đổi thông tin trên trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến của tổchức, doanh nghiệp bảo đảm không vi phạm các quy định tại Nghị định số 97,Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định tại Thông tư 14/2010.

4. Đề án cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến bảo đảm các yêu cầu sau:

– Loại hình dịch vụ (trò chuyện trựctuyến, tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn và các hình thức tương tự khác cho phép người sử dụng tương tác, chia sẻ, trao đổi thông tin với nhau).

– Quy trình quản lý thông tin phù hợp với quy mô cung cấp dịch vụ do tổ chức, doanh nghiệp quản lý.

– Biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ, nhân sự, chương trình quản lý phù hợp với quy mô hoạt động bảo đảm cho việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến không vi phạm các quy định tại mục 3 Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

5. Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm có xác nhận của người đứng đầu tổ chức hoặc của cơ quan có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp).

6. Trường hợp sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” phải phù hợp theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 8 Thông tư 14/2010/TT-BTTTT.

Dịch vụ liên quan