Tuyên bố miễn trừ

Nguyễn Trần và Cộng sự xây dựng trang web này với mục tiêu cung cấp thông tin cho Quý khách có nhu cầu tham khảo và/hoặc làm cơ sở tiến tới sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Các thông tin trên trang web của chúng tôi không phải là những lời tư vấn hay ý kiến pháp lý cho những tình huống vấn đề pháp lý cụ thể mà Quý khách đang có nhu cầu giải quyết. Như vậy, trường hợp Quý khách có sử dụng thông tin trên trang web của Nguyễn Trần và Cộng sự để tự áp dụng giải quyết công việc của mình thì Nguyễn Trần và Cộng sự đương nhiên được hưởng quyền miễn trách và được loại trừ mọi trách nhiệm liên quan có thể phát sinh.

Để tránh xảy ra những hậu quả ngoài mong muốn, chúng tôi khuyến cáo Quý khách hãy sử dụng dịch vụ luật chuyên nghiệp của chúng tôi thông qua hợp đồng dịch vụ, và khi đó, mọi quyền và nghĩa vụ giữa Quý khách và Nguyễn Trần và Cộng sự sẽ được thực thi và bảo đảm theo những điều khoản đã cam kết trong hợp đồng.