Pháp luật qui định về việc nghĩ phép của công chức

Pháp luật qui định về việc nghĩ phép của công chức

Điều 13 Luật viên chức 2010 quy định:

“Điều 13. Quyền của viên chức về nghỉ ngơi

Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ.

Viên chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa hoặc trường hợp đặc biệt khác, nếu có yêu cầu, được gộp số ngày nghỉ phép của 02 năm để nghỉ một lần; nếu gộp số ngày nghỉ phép của 03 năm để nghỉ một lần thì phải được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với lĩnh vực sự nghiệp đặc thù, viên chức được nghỉ việc và hưởng lương theo quy định của pháp luật.

Được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.”

Như vậy, bạn sẽ được gộp số ngày nghỉ phép của 02 năm để nghỉ một lần nếu có yêu cầu và việc Hiệu trưởng giải quyết như trên là trái pháp luật trong các trường hợp sau:

Thứ nhất, nếu bạn thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật viên chức 2010 như làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa…

Thứ hai, nếu nội quy, quy chế tại cơ quan bạn làm việc có quy định về việc được cộng dồn ngày nghỉ phép giữa các năm. Do pháp luật mới chỉ ghi nhân quyền được nghỉ phép hằng năm chứ chưa quy định việc cộng dồn các ngày nghỉ phép giữa các năm nên có thể căn cứ vào nội quy, quy định cụ thể của từng cơ quan, đơn vị sử dụng lao động.

Tuy nhiên, nếu bạn không thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì số ngày nghỉ không sử dụng trong 02 năm sẽ được thanh toán một khoản tiền tương ứng. Số ngày nghỉ và cách tính lương những ngày không nghỉ áp dụng theo Điều 111, Điều 114 Bộ luật lao động 2012 và Điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Điều 111 Bộ luật lao động 2012 quy định:

“Điều 111. Nghỉ hằng năm

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.

Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.”

Dịch vụ liên quan