Những quy tắc về tranh chấp hợp đồng thương mại

Những quy tắc về tranh chấp hợp đồng thương mại

Theo điều 25, điều 33 Công ước Viên 1980:

“Ðiều 25:

Một sự vi phạm hợp đồng do một bên gây ra là vi phạm cơ bản nếu sự vi phạm đó làm cho bên kia bị thiệt hại mà người bị thiệt hại, trong một chừng mực đáng kể bị mất cái mà họ có quyền chờ đợi trên cơ sở hợp đồng, trừ phi bên vi phạm không tiên liệu được hậu qủa đó và một người có lý trí minh mẫn cũng sẽ không tiên liệu được nếu họ cũng ở vào hoàn cảnh tương tự.”

Nếu xét về bên vi phạm trong hợp đồng này thì bên A là bên người mua vi phạm hợp đồng vì đã hết thời hạn 2 tháng là ngày 5/8/2008 mà A không thông báo cho bên B về việc có xin được giấy phép nhập khẩu hay không. Theo khoản 1 điều 61 Công ước Viên năm 1980:

“1. Nếu người mua không thực hiện một nghĩa vụ nào đó theo hợp đồng mua bán hay bản Công ước này, thì người bán có thể:

Thực hiện các quyền quy định tại các điều 62 và 65.

Ðòi bồi thường thiệt hại như quy định tại các điều từ 74 đến 77.”

Mà theo điều 62 Công ước Viên năm 1980:

“Người bán có thể yêu cầu người mua trả tiền, nhận hàng hay thực hiện các nghĩa vụ khác của người mua, trừ phi họ sử dụng một biện pháp bảo hộ pháp lý khác không thích hợp với các yêu cầu đó. ”

Như vậy, khi bên A vi phạm vì không thông báo về việc không xin được giấy phép nhập khẩu thì bên B có quyền yêu cầu bên A nhận hàng.

Theo Ðiều 49 Công ước Viên năm 1980:

“1. Người mua có thể tuyên bố hủy hợp đồng:

Nếu việc người bán không thực hiện một nghĩa vụ nào đó của họ phát sinh từ hợp đồng hay từ Công ước này cấu thành một vi phạm chủ yếu đến hợp đồng, hoặc:

Trong trường hợp không giao hàng: Nếu người bán không giao hàng trong thời gian đã được người mua gia hạn thêm cho họ chiếu theo khoản 1 điều 47 hoặc nếu người bán tuyên bố sẽ không giao hàng trong thời gian được gia hạn này.

Tuy nhiên trong trường hợp nếu người bán đã giao hàng thì người mua sẽ mất quyền hủy hợp đồng nếu người mua đã không tuyên bố hủy hợp đồng.

Khi người mua giao hàng chậm trong một thời hạn hợp lý kể từ lúc người mua đã biết rằng việc giao hàng đã được thực hiện .

Ðối với mọi trường hợp vi phạm trừ trường hợp giao hàng chậm trễ, trong một thời hạn hợp lý:

Kể từ lúc người mua đã biết hay đáng lẽ phải biết về sự vi phạm đó.

Sau khi đã hết mọi thời hạn mà người mua đã gia hạn thêm cho người bán chiếu theo khoản 1 điều 47 hoặc sau khi người bán đã tuyên bố rằng, họ sẽ không thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời hạn đã được gia hạn thêm đó, hoặc:

Sau khi đã hết mọi thời hạn bổ sung mà người bán đã yêu cầu chiếu theo khoản 2 điều 48 hay sau khi người mua đã tuyên bố là họ không chấp nhận cho người bán thực hiện nghĩa vụ.”

Liên hệ văn phòng luật Nguyễn Trần và Cộng sự để được giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến chính sách nhà nước:

Dịch vụ tư vấn pháp luật tại TPHCM

Văn phòng luật Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 186Bis Trần Quang Khải, p.Tân Định, q.1, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 66 763 289 – 0977 880 381 – 0943.747.735

Email: luatnguyentran@gmail.com – lienhe@luatnguyentran.com

Dịch vụ liên quan