Nghĩa vụ khi chấp hành xong án phạt tù ?

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của người chấp hành xong án phạt tù

  1. Quyền của người chấp hành xong án phạt tù:
  2. a) Được chính quyền địa phương và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ để tái hòa nhập cộng đồng;
  3. b) Được đăng ký thường trú, tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú;
  4. c) Được quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận xóa án tích khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và được đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi có nhu cầu.
  5. Nghĩa vụ của người chấp hành xong án phạt tù:
  6. a) Phải trở về nơi cư trú và xuất trình Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù hoặc Giấy chứng nhận đặc xá với Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan, đơn vị công tác cũ theo đúng thời gian quy định;
  7. b) Chịu sự quản lý, giáo dục, giám sát của chính quyền địa phương, đơn vị, tổ chức xã hội và nhân dân nơi cư trú, công tác, học tập trong thời gian chưa được xóa án tích;
  8. c) Định kỳ báo cáo kết quả chấp hành pháp luật và việc thực hiện các cam kết, nghĩa vụ dân sự (nếu có) với chính quyền địa phương hoặc cơ quan, đơn vị nơi cư trú, công tác, học tập;
  9. d) Tích cực lao động, học tập và tham gia các hoạt động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và những hành vi vi phạm pháp luật khác.

Như vậy. mặc dù đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích nên phải chịu sự quản lý, giám sát của chính quyền địa phương nơi cư trú nên phải báo cáo chính quyền địa phương biết được làm việc ở đâu đồng thời phải báo cáo kết quả chấp hành pháp luật.

Dịch vụ liên quan