Mẫu Hợp Đồng hợp tác kinh doanh

Mẫu Hợp Đồng hợp tác kinh doanh : Mẫu Hợp Đồng hợp tác, Mau Hop  Dong  hop tacCÔNG TY LUẬT HOÀN NHẤT hoạt động với đội ngũ Luật Sư, Luật Sư Tư Vấn Pháp Luật có trình độ chuyên môn cao sẽ tư vấn pháp luật cho quí khách hàng khi quí khách hàng có nhu cầu dịch vụ Mẫu Hợp Đồng hợp tác kinh doanh. Khi quí khách hàng sử dụng nhu cầu Mẫu Hợp Đồng hợp tác kinh doanh của Công Ty Luật chúng tôi sẽ hài lòng bởi vì công luật chúng tôi hoạt đông trong lĩnh vực Mẫu Hợp Đồng hợp tác kinh doanh này có bề dày nhiều năm kinh nghiệm, điều này được chứng minh khi CÔNG TY LUẬT HOÀN NHẤT được xếp vào các công ty luật tại tphcm hoạt động thành công nhất trong lịnh vực dịch vụ tư vấn pháp luật, dịch vụ tư vấn pháp lý. Hãy đến với Công Ty Luật Hoàn Nhất chúng tôi để có được dịch vụ Mẫu Hợp Đồng hợp tác kinh doanh hoàn hảo nhất

Mau Hop Dong hop tac kinh doanh, Mẫu Hợp Đồng hợp tác kinh doanh

Mau Hop Dong hop tac kinh doanh : CONG TY LUAT HOAN NHAT hoat dong trong linh vuc nganh luat voi doi ngu Luat Su , Luat Su Tu Van Phap Luat co trinh do chuyen mon cao sẽ tu van phap luat cho khach hang co nhu cau Mau Hop Dong hop tac kinh doanh. Khi khach hang có nhu cầu sử dung dich vu Mau Hop Dong hop tac kinh doanh của Cong Ty Luat chung toi se hai long boi vi cong ty luat chung toi hoat dong trong linh vuc Mau Hop Dong hop tac kinh doanh nay co be day nhieu nam kinh nghiem, dien nay duoc chung minh khie CONG TY LUAT HOAN NHAT duoc xep vao cac cong ty luat tai tphcm hoat dong thanh cong nhat trong linh vuc dich vu tu van phap luat , dich vu tu phan phap ly . hay den voi Cong Ty Luat Hoan Nhat chung toi de co duoc dich vu Mau Hop Dong hop tac kinh doanh hoan hao nhat.

Mẫu Hợp Đồng hợp tác kinh doanh

Mau Hop  Dong hop tac kinh doanh, Mẫu Hợp Đồng hợp tác kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAN

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

-------------------

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

Số: .../HDHT

- Căn cứ  Bộ Luật dân sự  nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay ngày…. tháng… năm…. Chúng tôi gồm có:

1. CÔNG TY…………. (Sau đây gọi  là Bên A)    

Trụ sở chính: .............................................................................................................

GCNĐKKD số: .........do Sở Kế hoạch và Đầu tư ............ cấp ngày: ......................;

Số tài khoản: ....................... mở tại ngân hàng…………………………

Điện thoại: .........................................................................................................

Người đại diện: ..........................................................................................

Chức vụ: Giám đốc

2. CÔNG TY  ………............... (Sau đây gọi là Bên B)

Trụ sở chính: .............................................................................................................

GCNĐKKD số: ............. do Sở Kế hoạch và Đầu tư ............. cấp ngày: ...............;

Số tài khoản: ....................... mở tại ngân hàng…………………………

Điện thoại: .........................................................................................................

Người đại diện: ..........................................................................................

Chức vụ: Giám đốc

Sau ki bàn bạc chúng tôi đồng ý ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh với các điều khoản sau đây:

Điều 1. Nội dung hợp tác kinh doanh

Bên A và Bên B nhất trí cùng nhau hợp tác .................................................

Điều 2.  Thời hạn hợp tác.

Thời hạn hợp tác là …… năm bắt đầu kể từ ngày …. tháng …. năm ....... đến hết ngày … tháng … năm ..... Thời hạn trên có thể được kéo dài theo sự thoả thuận của hai bên.

Điều 3.  Vốn góp, phân chia lợi nhuận và rủi ro.

3.1. Vốn góp

Bên A góp vốn với số tiền là: ………..., Chiếm ….% hợp đồng

Bên B góp vốn với số tiền là: ………..., Chiếm ….% hợp đồng 

3.2. Phân chia lợi nhuận và rủi ro

Lợi nhuận là khoản tiền còn dư ra sau khi đã trừ đi tất cả các chi phí, lợi nhuận  được phân chia theo tỷ lệ % vốn góp của mỗi bên nêu tại điều 3.1

Rủi ro là khoản tiền thua lỗ sau khi lấy lợi trừ đi tất cả các chi phí, rủi ro được phân chia theo tỷ lệ % vốn góp của mỗi bên nêu tại điều 3.1

Thời điểm chia lợi nhuận vào ngày cuối cùng của mỗi tháng dương lịch.

Điều 4. Các nguyên tắc tài chính

Hai bên phải tuân thủ các nguyên tắc tài chính kế toán theo qui định của pháp luật.

Mọi khoản thu chi cho hoạt động kinh doanh đều phải được ghi chép rõ ràng, đầy đủ, xác thực.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

Bàn bạc cùng bên B giải quyết các vấn đề chung của hợp đồng

Tìm kiếm, đàm phán với khách hàng.

Góp vốn theo đúng tiến độ thỏa thuận.

Hưởng lợi nhuận và chịu rủi ro.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên B

Bàn bạc cùng bên A giải quyết các vấn đề chung của hợp đồng

Tìm kiếm, đàm phán với khách hàng.

Góp vốn theo đúng tiến độ thỏa thuận.

Hưởng lợi nhuận và chịu rủi ro.

Điều 7.  Điều khoản chung          

Hợp đồng này được hiểu và chịu sự điều chỉnh của Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hai bên cam kết thực hiện tất cả những điều khoản đã cam kết trong hợp đồng.  Bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia (trừ trong trường hợp bất khả kháng) thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra và chịu phạt vi phạm hợp đồng bằng ….% giá trị hợp đồng.

Trong quá trình  thực hiện hợp đồng nếu bên nào có khó khăn trở ngại thì phải báo cho bên kia trong vòng 1 (một) tháng kể từ ngày có khó khăn trở ngại.

Các bên có trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau tiến độ thực hiện công việc. Đảm bảo bí mật mọi thông tin liên quan tới quá trình sản xuất kinh doanh.

Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bản và có chữ ký của hai bên. Các phụ lục là phần không tách rời của hợp đồng.

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng được giải quyết trước hết qua thương lượng, hoà giải, nếu hoà giải không thành việc tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án có thẩm quyền.

Điều 8. Hiệu lực Hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt khi hết thời hạn hợp đồng theo quy định tại Điều 2 Hợp đồng này hoặc các trường hợp khác theo qui định của pháp luật.

Khi kết thúc Hợp đồng, hai bên sẽ làm biên bản thanh lý hợp đồng.

Hợp đồng này gồm …. trang không thể tách rời nhau, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi Bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

Đại diện bên A

Đại diện bên B