Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị xử phạt như thế nào?

Người nào dùng thủ đoạn để lừa đảo đánh cắp tài sản có giá trị từ năm trăn nghìn đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã đã có tiền án lừa đảo đánh cắp tài chưa được xóa án tích, thì có thể bị phạt cải tạo từ 6 tháng cho đến 3 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

  1. a) Có tổ chức;
  2. b) Có tính chất chuyên nghiệp;
  3. c) Tái phạm nguy hiểm;
  4. d) Lợi dụng là người có thẩm quyền, quyền hạn để lừa đảo;

đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

  1. e) Chiếm đoạt tài giản có giá trị trên 5 triệu đồng tới dưới 500 triệu đồng;
  2. g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

Một số trường hợp phạm tội bị phạt từ 7 năm đến 15 năm:

  1. a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
  2. b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,  thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

  1. a) Giá trị tài sản bị cướp đoạt trên 500 triệu đồng;
  2. b) Chiếm đoạt tài sản để lại hậu quả nghiêm trọng.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Dịch vụ liên quan