LS tư vấn thường xuyên cho DN

lstranhchapVới mục đích Thuận tiện khi sử dụng, Hiệu quả khi thực hiện, Tiết kiệm khi thanh toán, Nguyễn Trần và Cộng sự đưa ra gói dịch vụ tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp với những dịch vụ điển hình trong các lĩnh vực như:

1.Về lao động : Tư vấn Luật Lao động và các chế độ liên quan, tư vấn việc giải quyết thôi việc, xử lý kỷ luật người lao động…

2.Về hợp đồng phát sinh trong quá trình kinh doanh: xem xét và có ý kiến pháp lý đối với các hợp đồng phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp, hiệu chỉnh hợp đồng,…

3.Về vướng mắc trong hoạt động kinh doanh : trả lời và đưa ra ý kiến tư vấn đối với những nội dung thắc mắc có liên quan đến pháp luật kinh doanh của Việt Nam

4.Về chế độ độ báo cáo: việc thực hiện các chế độ báo cáo của quý công ty cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam về hoạt động kinh doanh

5.Về văn bản giao dịch với khách hàng: xem xét và có ý kiến với tất cả các văn bản do Quý Công ty ban hành có liên quan đến hoạt động của Quý Công ty. Đảm bảo theo đúng quy định pháp luật và trình bày đúng chuẩn, chuyên nghiệp

6.Cập nhật các quy định pháp luật, chính sách mà Cơ quan nhà nước ban hành hoặc áp dụng lien quan đến ngành nghề hoạt động kinh doanh của Quý Công ty

7.Cử luật sư tham gia các cuộc họp nội bộ của Quý Công ty với tư cách luật sư tham vấn giải quyết các vấn đề trong nội bộ có liên quan đến pháp luật Việt Nam hay xử lý kỷ luật người lao động (nếu có yêu cầu)

8.Cử luật sư tham gia các buổi làm việc với khách hàng của Quý Công ty : Trong trường hợp có phát sinh khiếu nại, hay tranh chấp hoặc khi Công ty xét thấy việc có mặt của Luật sư là cần thiết.

9.Đại diện (hoặc tham gia với tư cách là Luật sư bảo vệ quyền lợi) trong các buổi hòa giải, thương lượng đối với tất cả các tranh chấp phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh:Soạn thảo thư từ, văn bản trao đổi, tống phát thư với tư cách là VPLS bảo vệ quyền lợi cho Quý Doanh nghiệp……

10. Đại diện (và cử Luật sư bảo vệ) cho Quý Công ty trong quá trình tố tung với tư cách là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (và Luât sư bảo vệ) đối với những tranh chấp phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Dịch vụ liên quan