Hủy bỏ hợp đồng như thế nào để hạn chế rủi ro?

Một số hậu quả xảy ra nếu bạn hủy bỏ hợp đồng

1. Khi hợp đồng bị hủy bỏ thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên không phải thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp.

2. Các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận sau khi trừ chi phí hợp lý trong thực hiện hợp đồng và chi phí bảo quản, phát triển tài sản.

Hoàn trả có trị giá thành tiền, còn không thì sẽ hoàn trả bằng hiện vật.

Một trường hợp khác nếu hoàn trả là cả 2 bên thì thời điểm hoàn trả là phải cùng lúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

3. Một bên bị thiệt hại được bên bồi thường.

4. Trường hợp việc hủy bỏ hợp đồng không có căn cứ quy định tại các điều 423, 424, 425 và 426 của Bộ luật này thì bên hủy bỏ hợp đồng được xác định là bên vi phạm sẽ phải thực hiện trách nhiều dân dự do không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan.

Hủy hợp đồng và hậu quả pháp lý sẽ xảy ra

1. Trừ trường hợp quy định tại Điều 313 của Luật này, sau khi huỷ bỏ hợp đồng, hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên không cần thực hiện nghĩa vụ của mình trong hợp đồng, trừ thỏa thuận về các quyền và nghĩa vụ sau khi huỷ bỏ hợp đồng và về giải quyết tranh chấp.

2. Hai bên có quyền đòi lại lợi ích của mình do thực hiện đúng nghĩa vụ của mình trong hợp đồng; nếu các bên đều có nghĩa vụ hoàn trả thì nghĩa vụ của họ phải được thực hiện đồng thời; trường hợp không thể hoàn trả bằng chính lợi ích đã nhận thì bên có nghĩa vụ phải hoàn trả bằng tiền.

3. Bên thiệt hại có quyền yêu cầu phải bồi thường theo quy định của bộ luật.

Cách tốt nhất khi hủy bỏ hợp đồng hiện nay là cần được sự tư vấn hỗ trợ. Văn phòng luật sẽ hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất, nhằm tránh những rủi ro không đáng có.

Dịch vụ liên quan