Hỏi đáp các thắc mắc về khai di sản thừa kế

Hỏi đáp các thắc mắc về khai di sản thừa kế

Anh A kết hôn với chị B và có một khoản tài sản chung, được một khoảng thời gian thì anh A sống với C như vợ chồng và có tài sản chung là 400 triệu. Vậy khi A chết thì di sản của A được tính như thế nào?

Dựa trên điều 33 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về tài sản chung, A kết hôn với B tài sản chung là 400 thì khi thực hiện việc khai di sản thừa kế thì B sẽ nhận được 1 nửa tài sản này là tài sản của A.

“Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

  1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

  1. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
  2. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.”

Sau đó A sống chung với C như vợ chồng và có tài sản chung là 400 triệu, A có một phần quyền trong tài sản này theo thỏa thuận của hai bên, nếu không có thỏa thuận thì sẽ được chia đôi.

Khi A mất đi không để lại di chúc thì tài sản của A sẽ được chia đều cho những người ở hàng thừa kế thứ nhất.

Tài sản của A để lại là: 400/2 + 400/2 =  400 triệu

Điều 676 Luật dân sự 2005 quy định rõ

“Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật

  1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
  2. a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
  3. b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
  4. c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
  5. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
  6. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”

Dịch vụ liên quan