Có truy cứu trách nhiệm hình đối với người bệnh, khuyết tật hay không?

“Điều 13. Trong tình trạng không có khả năng chịu trách nhiệm hình sự

  1. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự; đối với người này, phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.”

Dựa vào những thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, việc người khuyết tật mà bạn quen (tạm gọi là ông A) đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích và bị phạt tù, điều này cho thấy, ít nhất vào thời điểm ông A cầm đá ném người hàng xóm bị thương, ông A có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Tức là khi ấy, ông A hoàn toàn tự làm chủ được ý thức của mình.

Khoản 1 Điều 44 Luật người khuyết tật năm 2010 quy định:

” Điều 44. Trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng

  1. Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm:
  2. a) Người khuyết tật đặc biệt nặng, trừ trường hợp quy định tại Điều 45 của Luật này;
  3. b) Người khuyết tật nặng.”

Điều 3 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP quy định:

“Điều 3. Mức độ khuyết tật

  1. Người khuyết tật đặc biệt nặng là những người do khuyết tật dẫn đến mất hoàn toàn chức năng, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.
  2. Người khuyết tật nặng là những người do khuyết tật dẫn đến mất một phần hoặc suy giảm chức năng, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được một số hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc.
  3. Người khuyết tật nhẹ là người không chịu trách nhiệm trong quy định tại khoản 1 và khoản 2.”

Luật người khuyết tật không quy định về trường hợp người bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì không được hưởng trợ cấp xã hội mà chỉ quy định theo mức độ khuyết tật của một người, theo đó, để được tiếp tục hưởng trợ cấp xã hội, ông A có thể cần phải giám định lại mức độ khuyết tật.

Dịch vụ liên quan