Chia di sản thừa kế có di chúc

Ông A và bà B kết hôn năm 1980 có tài sản chung vợ chồng là 2 tỷ đồng. Ông có 2 người con, trước khi chết ông lập di chúc cho mỗi người 1 tỷ đồng và truất quyền hưởng thừa kế của bà B. Trong trường hợp này bà B có được hưởng thừa kế hay không? – Xem thêm về vấn đề khai di sản thừa kế trường hợp có di chúc

– Vì 200 triệu là tài sản riêng của ông A, do đó, ông có quyết định đoạt toàn bộ số tài sản đó bằng cách chia theo di chúc cho cả 2 con.

– Tuy nhiên. 2 tỷ đồng là tài sản chung của 2 vợ chồng ông A và bà B, sau khi ông A mất sẽ phải chia theo pháp luật.

Chia di sản thừa kế có di chúc
Chia di sản thừa kế có di chúc

+ Theo khoản 1, điều 66, Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

“Khi một bên vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quản lý di sản”.

Với những thông tin mà bạn cung cấp, có thể hiểu rằng, phần di sản chung của ông A trong khối tài sản chung vợ chồng chưa chỉ định ai là người thừa kế, tức là trong di chúc không đề cập đến phần di sản này, và ông B đã truất quyền hưởng di sản của vợ mình là bà B.

+ Theo điểm a, khoản 2, điều 675, Bộ luật dân sự 2005, phần di sản không được định đoạt trong di chúc sẽ chia thừa kế theo pháp luật.

+ Căn cứ khoản 2, điều 66, Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

“Khi có yêu cầu về chia di sản thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về chế độ tài sản. Phần tài sản của vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế”.

Do đó, bà B theo nguyên tắc sẽ hưởng 1/2 giá trị tài sản trong khối tài sản chung vợ chồng, tức 500 triệu đồng.

Phần di sản còn lại của ông A sẽ chia theo pháp luật, tức chia đều cho 3 người ở hàng thừa kế thứ nhất là B,C,D (theo điểm a, khoản 1, điều 676, Bộ luật dân sự 2005). Tuy nhiên, bà B bị truất quyền hưởng di sản (nếu có đầy đủ giấy tờ hoặc chứng cứ chứng minh) do đó, phần di sản 1 tỷ còn lại của ông A sẽ chỉ chia đôi cho 2 con mỗi người 500 triệu đồng. Ngoài ra thì quý khách có thể tham khảo thêm một số trường hợp khai di sản thừa kế khác.

Dịch vụ liên quan