Bồi thường thiệt hại tài sản

Bồi thường thiệt hại tài sản

Theo quy định tại điều 604, 605 Bộ luật dân sự năm 2005:

“Điều 604. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Trong trường hợp pháp luật quy định người gây thiệt hại phải bồi thường cả trong trường hợp không có lỗi thì áp dụng quy định đó.

Theo quy định trên thì bạn hoàn toàn có thể yêu cầu nhà hàng xóm bồi thường thiệt hại gây ra cho gia đình bạn

Điều 605. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thoả thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường, nếu do lỗi vô ý mà gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình.

Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì người bị thiệt hại hoặc người gây thiệt hại có quyền yêu cầu Toà án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

Trong trường hợp trên, theo quy định thì gia đình bạn và gia đình hàng xóm trước tiên có thể thỏa thuận bồi thường theo quy định Khoản 1, Điều 605 Bộ luật dân sự năm 2005. Nếu gia đình nhà hàng xóm không chịu bồi thường thiệt hại thì bạn có thể yêu cầu tòa an hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định tại điều 608 Bộ luật dân sự năm 2005:

“Điều 608. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm

Trong trường hợp tài sản bị xâm phạm thì thiệt hại được bồi thường bao gồm:

Tài sản bị mất;

Tài sản bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng;

Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản;

Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.”.

Dịch vụ liên quan